เงิน 5000 จากมาตรการช่วยเหลือประชาชนจากไวรัสโควิด19 รับอย่างไร ใครได้บ้าง

เงิน 5000 บาท จากมาตรการช่วยเหลือประชาชนจากไวรัสโควิด19

จาก มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดขของไวรัสโควิด-19 ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หลังประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มีผลเมื่อวันที่ 26 มีนาคม ด้วยการการมอบเงินเยียวยาจำนวน เงิน 5000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน รวม 15,000 บาท เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2563

วันนี้ (26 มีนาคม) อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า เมื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 จึงออกมาตรการชดเชยรายได้แก่แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว และอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือมาตรการเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท (รวม 3 เดือน)

ทั้งนี้ มาตรการเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท (รวม 3 เดือน) จะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป โดยระบุข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์มือถือ กรอกข้อมูลอาชีพ หรือที่ทำงาน หรือนายจ้าง รวมไปถึงเหตุผลที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และข้อมูลการรับเงินจากมาตรการ เช่น บัญชีธนาคาร หรือ พร้อมเพย์

ขั้นตอนการกรอกข้อมูล

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลรับเงิน 5000 บาท

ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์จากมาตรการฯ

 1. ข้าราชการ
 2. อาชีพเกษตรกรรม
 3. ไม่ได้ทำงาน
 4. มีสถานะนักเรียนหรือนักศึกษา ณ วันลงทะเบียน
 5. ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยคนชรา
 6. ผู้ที่ทำงานและบริษัทที่ทำงานมีการส่งเงินประกันตนตามมาตรา 33 ของประกันสังคม มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
 7. เจ้าของกิจการ , ผู้ถือหุ้น หรือ กรรมการ ของกิจการที่มีสถานะเป็น “นายจ้าง” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

คุณสมบัติผู้ที่จะได้รับ เงิน 5000 บาท

 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 2. เป็นผู้มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
 3. มีรายได้น้อยกว่า 150,000 บาท / ปี (คือ มีรายได้หลักจากหักค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์กรมสรรพากรแล้ว ไม่เกิน 150,000 บาท)
 4. เป็นลูกจ้าง หรือ ประกอบอาชีพอิสระในธุรกิจที่ถูกสั่งปิด เช่น ผับ บาร์ ร้านทำผม นวด สปา ขายของในตลาดที่ถูกสั่งปิด หรือ ธุรกิจอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบ เช่น วินมอเตอร์ไซต์ แทกซี่ ธุรกิจท่องเที่ยว ไกด์ มัคคุเทศก์ เป็นต้น
 5. ผู้ที่ตกงานหรือออกจากงานมามากกว่า 6 เดือน ตามคุณสมบัติของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ของประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19
 6. ผู้ที่ทำงานและบริษัทที่ทำงานมีการส่งเงินประกันตนตามมาตรา 33 ของประกันสังคม น้อยกว่า 6 เดือน ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19
 7. ผู้ที่ทำงานโดยมีการขึ้นทะเบียนกับทางภาครัฐ เช่น วินมอเตอร์ไซต์ แทกซี่ เป็นต้น
 8. ผู้ที่ทำงาน หรือ ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือ แรงงานนอกระบบ ที่มีหรือไม่มีนายจ้างก็ได้ ตามคุณสมบัติของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ของประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19
 9. เจ้าของกิจการ หรือ ผู้ที่มีงานทำ หรือ กรรมการบริษัท ที่ไม่ได้มีสถานะเป็น “นายจ้าง” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ของประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19
 10. สำหรับผู้ที่ถือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ , มีอาชีพเกษตรกรรม , ไม่ได้ทำงาน , นักเรียนหรือนักศึกษา หรือ ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยคนชรา หรือ ผู้ที่ทำงานและมีการส่งเงินประกันตนตามมาตรา 33 ของประกันสังคมมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 สามารถรับสิทธิ์ได้

list-5000-thb-covid-19

นิยามผู้ประกันตน

– มาตรา33 คือ ลูกจ้างผู้ทำงานให้กับนายจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการ หรือพนักงานเอกชน
– มาตรา38 คือ พนักงาน หรือลูกจ้างที่ออกจากงานแล้ว และประกันสังคมยังคุ้มครอง อีก 6 เดือน
– มาตรา39 คือ ผู้ประกันตนแบบสมัครใจที่ยังอยากส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมหลังผันตัวออกมาประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือมีเหตุให้ต้องหลุดออกจากงานเดิม
– มาตรา40 คือ เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบ เป็นบุคคลที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างในบริษัทเอกชนตามประกันสังคมมาตรา 33 และไม่เคยสมัครเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 39

สามารถตรวจสอบ ข้อมูลผู้ประกันตน ได้ที่ https://www.sso.go.th/wpr/main/login

ข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบที่สามารถลงทะเบียนได้

1. ลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง/ Resigned or contract expired
เงิน 5000 บาท จากมาตรการช่วยเหลือประชาชนจากไวรัสโควิด19

เตรียมข้อมูลสำหรับลงทะเบียน

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการลงทะเบียนเพื่อรับเงิน 5000 บาท ตามมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มี ดังนี้

 1. ข้อมูลส่วนตัว เลขบัตรประชาชน และที่อยู่
 2. ข้อมูลบริษัทนายจ้าง และ หรือ ข้อมูลวันที่ออกหรือหยุดจากงาน
 3. ข้อมูลปัญหาความเดือนร้อน หรือ สาเหตุการออกจากงาน
 4. เบอร์โทรศัพท์มือถือ และ อีเมล์
 5. บัญชีธนาคาร หรือ พร้อมเพย์
 6. ตรวจสอบพื้นที่ของประกันสังคมที่นายจ้างได้ขึ้นทะเบียนไว้  https://bitly.com/2UD2FC7

หากไม่สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ด้วยตนเอง สามารถโทรติดต่อธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ช่วยลงทะเบียนออนไลน์ได้

สอบถามข้อมูลลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทย 02-111-1144

ขอเงินประกันไฟ >>> ขอเงินประกันไฟ อย่างไร วิธีการลงทะเบียน ตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าและขั้นตอนรับเงิน

ข้อมูลพื้นที่ประกันสังคม

กรุงเทพมหานคร

  • 1001-กทม. เขตพื้นที่ 1/ BKK Area
  • 1002-กทม. เขตพื้นที่ 2/ BKK Area
  • 1003-กทม. เขตพื้นที่ 3/ BKK Area
  • 1004-กทม. เขตพื้นที่ 4/ BKK Area
  • 1005-กทม. เขตพื้นที่ 5/ BKK Area
  • 1006-กทม. เขตพื้นที่ 6/ BKK Area
  • 1007-กทม. เขตพื้นที่ 7/ BKK Area
  • 1008-กทม. เขตพื้นที่ 8/ BKK Area
  • 1009-กทม. เขตพื้นที่ 9/ BKK Area
  • 1010-กทม. เขตพื้นที่ 10/ BKK Area
  • 1011-กทม. เขตพื้นที่ 11/ BKK Area
  • 1012-กทม. เขตพื้นที่ 12/ BKK Area

ปริมณฑล

  • 1100-สมุทรปราการ/ Samutprakarn
  • 1101-สาขาพระประแดง/ Phra Pradaeng
  • 1102-สาขาบางเสาธง/ Bang Sao Thong
  • 1103-บางพลี/ Bang Phli
  • 1200-นนทบุรี/ Nonthaburi
  • 1201-สาขาบางบัวทอง/ Bang Bua Thong

จังหวัดอื่น ๆ

  • 1300-ปทุมธานี/ Pathum Thani
  • 1301-สาขาคลองหลวง/ Khlong Luang
  • 1400-พระนครศรีอยุธยา/ Phra Nakhon Si Ayutthaya
  • 1401-สาขาอุทัย/ Uthai
  • 1500-อ่างทอง/ Ang Thong
  • 1600-ลพบุรี/ Lop Buri
  • 1601-สาขาชัยบาดาล/ Chai Badan
  • 1700-สิงห์บุรี/ Sing Buri
  • 1800-ชัยนาท/ Chai Nat
  • 1900-สระบุรี/ Saraburi
  • 1902-สาขาหนองแค/ Nong Khae

ส่วน 2

  • 2000-ชลบุรี/ Chon Buri
  • 2001-สาขาศรีราชา/ Si Racha
  • 2100-ระยอง/ Rayong
  • 2101-สาขาปลวกแดง/ Pluak Daeng
  • 2200-จันทบุรี/ Chanthaburi
  • 2201-สาขาสอยดาว/ Soi Dao
  • 2300-ตราด/ Trat
  • 2400-ฉะเชิงเทรา/ Chachoengsao
  • 2401-สาขาบางปะกง/ Bang Pakong
  • 2402-สาขาพนมสารคาม/ Phanom Sarakham
  • 2500-ปราจีนบุรี/ Prachin Buri
  • 2501-สาขาศรีมหาโพธิ/ Si Maha Phot
  • 2600-นครนายก/ Nakhon Nayok
  • 2700-สระแก้ว/ Sa kaeo
  • 2701-สาขาอรัญประเทศ/ Aranyaprathet

ส่วน 3

  • 3000-นครราชสีมา/ Nakhon Ratchasima
  • 3001-สาขาปากช่อง/ Pak Chong
  • 3002-สาขาโนนสูง/ Non Sung
  • 3100-บุรีรัมย์/ Buri Ram
  • 3101-สาขานางรอง/ Nang Rong
  • 3200-สุรินทร์/ Surin
  • 3201-สาขาศีขรภูมิ/ Sikhoraphum
  • 3300-ศรีสะเกษ/ Si Sa Ket
  • 3400-อุบลราชธานี/ Ubon Ratchathani
  • 3401-สาขาเดชอุดม/ Det Udom
  • 3500-ยโสธร/ Yasothon
  • 3600-ชัยภูมิ/ Chaiyaphum
  • 3700-อำนาจเจริญ/ Amnat Charoen
  • 3800-บึงกาฬ/ Bueng Kan
  • 3900-หนองบัวลำภู/ Nong Bua Lam Phu

ส่วน 4

  • 4000-ขอนแก่น/ Khon Kaen
  • 4001-สาขาชุมแพ/ Chum Phae
  • 4002-สาขาบ้านไผ่/ Ban Phai
  • 4100-อุดรธานี/ Udon Thani
  • 4101-สาขากุมภวาปี/ Kumphawapi
  • 4200-เลย/ Loei
  • 4300-หนองคาย/ Nong Khai
  • 4400-มหาสารคาม/ Maha Sarakham
  • 4500-ร้อยเอ็ด/ Roi Et
  • 4501-สาขาโพนทอง/ Phon Thong
  • 4600-กาฬสินธุ์/ Kalasin
  • 4700-สกลนคร/ Sakon Nakhon
  • 4701-สาขาสว่างแดนดิน/ Sawang Daen Din
  • 4800-นครพนม/ Nakhon Phanom
  • 4900-มุกดาหาร/ Mukdahan

ส่วน 5

  • 5000-เชียงใหม่/ Chiang Mai
  • 5001-สาขาฝาง/ Fang
  • 5100-ลำพูน/ Lamphun
  • 5101-สาขาบ้านโฮ่ง/ Ban Hong
  • 5200-ลำปาง/ Lampang
  • 5201-สาขาเถิน/ Thoen
  • 5300-อุดรดิตถ์/ Uttaradit
  • 5400-แพร่/ Phrae
  • 5401-สาขาลอง/ Long
  • 5500-น่าน/ Nan
  • 5501-สาขาปัว/ Pua
  • 5600-พะเยา/ Phayao
  • 5700-เชียงราย/ Chiang Rai
  • 5800-แม่ฮ่องสอน/ Mae Hong Son

ส่วน 6

  • 6000-นครสวรรค์/ Nakhon Sawan
  • 6001-สาขาตาคลี/ Takhli
  • 6100-อุทัยธานี/ Uthai Thani
  • 6200-กำแพงเพชร/ Kamphaeng Phet
  • 6300-ตาก/ Tak
  • 6301-สาขาแม่สอด/ Mae Sot
  • 6400-สุโขทัย/ Sukhothai
  • 6500-พิษณุโลก/ Phitsanulok
  • 6501-สาขาวังทอง/ Wang Thong
  • 6600-พิจิตร/ Phichit
  • 6700-เพชรบูรณ์/ Phetchabun
  • 6701-สาขาหล่มสัก/ Lom Sak

ส่วน 7

  • 7000-ราชบุรี/ Ratchaburi
  • 7001-สาขาบ้านโป่ง/ Ban Pong
  • 7100-กาญจนบุรี/ Kanchanaburi
  • 7101-สาขาท่ามะกา/ Tha Maka
  • 7200-สุพรรณบุรี/ Suphan Buri
  • 7201-สาขาสามชุก/ Sam Chuk
  • 7300-นครปฐม/ Nakhon Pathom
  • 7301-สาขาสามพราน/ Sam Phran
  • 7400-สมุทรสาคร/ Samut Sakhon
  • 7401-สาขากระทุ่มแบน/ Krathum Baen
  • 7500-สมุทรสงคราม/ Samut Songkhram
  • 7600-เพชรบุรี/ Phetchaburi
  • 7601-สาขาชะอำ/ Cha-am
  • 7700-ประจวบศีรีขันธ์/ Prachuap Khiri Khan
  • 7701-สาขาหัวหิน/ Hua Hin

ส่วน 8

  • 8000-นครศรีธรรมราช/ Nakhon Si Thammarat
  • 8001-สาขาทุ่งสง/ Thung Song
  • 8002-สาขาสิชล/ Sichon
  • 8100-กระบี่/ Krabi
  • 8101-สาขาคลองท่อม/ Khlong Thom
  • 8200-พังงา/ Phang-nga
  • 8300-ภูเก็ต/ Phuket
  • 8301-สาขากะทู้/ Kathu
  • 8400-สุราษฏร์ธานี/ Surat Thani
  • 8401-สาขาเกาะสมุย/ Ko Samui
  • 8500-ระนอง/ Ranong
  • 8600-ชุมพร/ Chumphon

ส่วน 9

  • 9000-สงขลา/ Songkhla
  • 9001-สาขาหาดใหญ่/ Hat Yai
  • 9002-สาขาสะเดา/ Sadao
  • 9100-สตูล/ Satun
  • 9200-ตรัง/ Trang
  • 9201-สาขาห้วยยอด/ Huai Yot
  • 9300-พัทลุง/ Phatthalung
  • 9400-ปัตตานี/ Pattani
  • 9500-ยะลา/ Yala
  • 9600-นราธิวาส/ Narathiwat