บัตรประชาชนหมดอายุ ลืมบัตรประชาชน บินในประเทศได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร

บัตรประชาชนหมดอายุ ลืมบัตรประชาชน บินในประเทศได้หรือไม่ ?

บัตรประชาชนถือเป็นบัตรที่มีความสำคัญอย่างมาก เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนว่าเราคือ บุคคลที่มีสัญชาติไทย หรือเป็นประชาชนคนไทย ที่ขึ้นทะเบียนต่อสํานักทะเบียนราษฎร์ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อราชการ ไปจนถึง การเดินทางข้ามภาค ข้ามจังหวัดด้วยสายการบิน นั้นจำเป็นจะต้องใช้บัตรประชาชน ถ้า บัตรประชาชนหมดอายุ หรือ ลืมบัตรประชาชน เรายังสามารถใช้บัตรหรือเอกสารประจำตัวอื่น ๆ แทนได้ เพื่อใช้ในการเช็คอินที่เค้าเตอร์ของสายการบิน และ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของทางสนามบิน โดยปกติสายการบินจะมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเอกสารประจำตัวเพื่อขอใช้บริการกับสายการบินดังนี้

บัตรประชาชนหมดอายุ ลืมบัตรประชาชน

หลักเกณฑ์ของสายการบินเกี่ยวกับเอกสารประจำตัวในการใช้บริการ

ประชาชนที่มีสัญชาติไทย

– ผู้โดยสารต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางตัวจริงที่ออกโดยหน่วยงานราชการเท่านั้น โดยเอกสารจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และไม่หมดอายุ
– หากเอกสารข้างต้นหมดอายุ หรือไม่สมบูรณ์ สามารถไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ แล้วนำใบแจ้งความมายื่นพร้อมกับเอกสารเดินทางที่ไม่สมบูรณ์ หรือหมดอายุสามารถเดินทางได้
– พระภิกษุ สามารถใช้หนังสือสุทธิตัวจริงในการเดินทางได้
– ผู้โดยสารที่เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จะต้องมีใบเปลี่ยนชื่อตัวจริง หรือสำเนาใบเปลี่ยนชื่อที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง มาเพื่อประกอบการเดินทางเท่านั้น
– เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 14 วัน แต่ไม่ถึง 12 ปี สามารถใช้สูติบัตรตัวจริง หรือบัตรประจำตัวประชาชนเดินทางได้ โดยต้องเดินทางพร้อมกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีขึ้นไป ร่วมเดินทางด้วย

ในกรณีเดินทางร่วมกับผู้ปกครองต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากบิดา หรือมารดา รวมถึงสำเนาบัตรประชาชนของบิดา หรือมารดา ที่มีการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแนบมากับหนังสือมอบอำนาจด้วย

ชาวต่างชาติ
ต้องแสดงหนังสือเดินทางตัวจริงที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และยังไม่หมดอายุเท่านั้น

เอกสารประจำตัวที่สามารถใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุได้

ในการเข้าใช้บริการในส่วนของสายการบิน และ ส่วนของสนามบิน สามารถใช้เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานของราชการแทนได้ โดยบัตรต่าง ๆ นั้นจะต้องสมบูรณ์ และไม่หมดอายุ กรณีถ้า บัตรประชาชนหมดอายุ หรือ ลืมบัตรประชาชน ยังสามารถใช้บัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือเอกสารอื่น ๆ แทนได้ ดังนี้

ลืมบัตรประชาชน บัตรประชาชนหมดอายุ

1. พาสปอร์ต

สามารถใช้แทนบัตรประชาชนได้สำหรับบินในประเทศ ในพาสปอร์ตนี้จะมีเลขที่บัตรประชาชนอยู่ด้วย กรณีบัตรประชาชนหมดอายุ หรือ ลืม ก็สามารถนำมาใช้แสดงแทนได้ ทั้งนี้ พาสปอร์ตที่นำมาแสดงจะต้องไม่หมดอายุ

2. ใบขับขี่

ใบขับขี่ ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถนำมาแสดงแทนบัตรประชาชนได้เช่นกัน เนื่องจากในใบขับขี่นี้มีทั้งเลขที่ประจำตัวประชาชน และ รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับเจ้าของบัตร เช่นเดียวกับ พาสปอร์ต

3. บัตรนักศึกษา

บัตรนักศึกษา จะต้องมีชื่อมหาลัย โรงเรียน อย่างชัดเจน จะต้องไม่หมดอายุ

4. บัตรประจำตัวราชการ

สามารถใช้บัตรประจำตัวข้าราชการต่าง ๆ แทนได้ เช่น บัตรข้าราชการ บัตรทนาย เป็นต้น โดยบัตรจะต้องไม่หมดอายุเช่นกัน

5. สำเนาบัตรประชาชน

สามารถใช้สำเนาบัตรประชาชนแสดงแทนบัตรประชาชนได้กรณีที่ลืมบัตรประจำตัวประชาชน โดยสามารถขอทำสำเนา ได้
สนามบินดอนเมือง
– สามารถขอสำเนาได้ที่ Miracle Co-Working Space ชั้น 4 อาคาร Terminal 2
– Amari ดอนเมือง สามารถขอใช้บริการได้ที่ Business Center โรงแรม อมารี ดอนเมือง
สนามบินสุวรรณภูมิ
– ศูนย์สถานีตำรวจท่องเที่ยว ชั้น 3 ข้าง Boots

6. ใบแจ้งความ

กรณีที่บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ แล้วไม่มีบัตรประจำตัวอื่น ๆ สามารถแจ้งความเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจออกใบบันทึกประจำวันแล้วนำไปใช้แสดงกับทางเจ้าหน้าที่ของสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ของสนามบินได้ โดย สามารถติดต่อสถานีตำรวจในสนามบินได้ ดังนี้

สนามบินดอนเมือง : สำหรับผู้โดยสารที่ต้องเช็คอินขึ้นเครื่องบินที่สนามบินดอนเมือง สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ของสถานีตำรวจนครบาล สนามบินดอนเมือง ตรงบริเวณอาคาร 1 ประตู 8
สนามบินสุวรรณภูมิ : สำหรับผู้โดยสารที่ต้องเช็คอินขึ้นเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ ให้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจของตรง สถานีตำรวจภูธร สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 ติดกับบริษัทการบินไทย

สามารถติดต่อ สถานีตำรวจภูธร สนามบินสุวรรณภูมิ ได้ที่ https://www.facebook.com/suvarnabhumipolice/

ขอบคุณภาพจาก Facebook suvarnabhumipolice

รวมเบอร์โทรติดต่อสถานทูตไทย สถานกงสุลไทย ทั่วโลก

รวมเบอร์โทรฉุกเฉินในไทย